Hladnikia 25 (marec 2010)

Hladnikia 25 (marec 2010)

SI:

Josef Greimler – Revizija avstrijskega (Gentianella austriaca s.l.) in retijskega (G. rhaetica) sviščevca v Sloveniji
Andrej Martinčič – Mahovna flora fitogeografskega podobmočja Dravski Kozjak (Slovenija)
Peter Glasnović & Živa Fišer Pečnikar – Akebia quinata (Houtt.) Dcne., nova vrsta v slovenski flori, ter prispevek k poznavanju neofitske flore Primorske
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Josef Greimler – Revision of Gentianella austriaca s.l. and G. rhaetica) in Slovenia
Andrej Martinčič – The bryophyte flora of phytogeographic subregion Dravski Kozjak (Slovenija)
Peter Glasnović & Živa Fišer Pečnikar – Akebia quinata (Houtt.) Dcne., new species for Slovenian flora, and contribution to the knowledge of the neophytic flora of Primorska region
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 24 (november 2009)

Hladnikia 24 (november 2009)

SI:

Simona Strgulc Krajšek & Nejc Jogan – Skupina pegaste krčnice (Hypericum maculatum agg.) v Sloveniji
Igor Dakskobler & Branko Vreš – Novosti v flori severnega dela submediteranskega območja Slovenije
Božo Frajman & Mitja Kaligarič – Dittrichia graveolens, nova tujerodna vrsta slovenske flore
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Simona Strgulc Krajšek & Nejc Jogan – Hypericum maculatum agg. in Slovenia
Igor Dakskobler & Branko Vreš – Novelities in the flora of the northern part of the Submediterranean region of Slovenia
Božo Frajman & Mitja Kaligarič – Dittrichia graveolens, a new alien species of the Slovenian flora
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 23 (februar 2009)

Hladnikia 23 (februar 2009)

SI:

Tinka Bačič & Nejc Jogan – Bibliografija dr. Toneta Wraberja (ob njegovi 70-letnici)
Boško Čušin – Pojavljanje vrste Leontodon tenuiflorus (Gaud.) Rchb. v Sloveniji
Marko Accetto – Jelovo bukovje na rastiščih logov ob Iški
Vlado Matevski & Mitko Kostaninovski – Nove lokalitete vrste Limosella aquatica L. v flori Republike Makedonije
Dario Baričević, Joso Vukelić & Irena Šapić – Ass. Polysticho setiferi-Fagetum Zupančič et al. 2000 in forest vegetation of Zrinska Gora (Croatia)
Miscellanea

EN:

Tinka Bačič & Nejc Jogan – Bibliography of Tone Wraber
Boško Čušin – Occurence of Leontodon tenuiflorus (Gaud.) Rchb. in Slovenia
Marko Accetto – Fir-beech forest on the sites of riverine forests along the Iška river
Vlado Matevski & Mitko Kostaninovski – New locality of species Limosella aquatica L. in the flora of the Republic of Macedonia
Dario Baričević, Joso Vukelić & Irena Šapić – Ass. Polysticho setiferi-Fagetum Zupančič et al. 2000 in forest vegetation of Zrinska Gora (Croatia)
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 21 (januar 2008)

Hladnikia 21 (januar 2008)

SI:

Marko Accetto – Floristične in vegetacijske zanimivosti ob vznožju previsne stene s spodmolom nad Ribjekom ob Kolpi
Jasna Besednjak, Andrej Martinčič & Nejc Jogan – Mahovna flora okolice Branika (kvadrant 0148/2)
Igor Dakskobler, Nada Praprotnik & Tone Wraber – Črna prst, njeni prvi botanični obiskovalci in njene rastlinske posebnosti
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Marko Accetto – Floristic and vegetation curiosities at the foot of the overhanging rock face with the rock shelter above Ribjek upon the Kolpa River Area (S Slovenia)
Jasna Besednjak, Andrej Martinčič & Nejc Jogan – The bryophyte flora in the vicinity of Branik (quadrant 0148/2)
Igor Dakskobler, Nada Praprotnik & Tone Wraber – Mt. Črna prst, its first botanical visitors and its floristic features
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 20 (december 2007)

Hladnikia 20 (december 2007)

SI:

Peter Glasnović – Prispevek k poznavanju flore Slovenske Istre
Gergely Király, Attila Mesterházy, Branko Bakan – Elodea nuttalii (Planch.) H. St. John, Myosotis laxa Lehm. and Pyrus austriaca Kern., new for Slovenia, as well as other floristic records
Andrej Martinčič – Kritični prispevki za mahovno floro Slovenije, 16-23
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča

EN:

Peter Glasnović – Contribution to the knowledge of flora of Slovene Istra
Gergely Király, Attila Mesterházy, Branko Bakan – Elodea nuttalii (Planch.) H. St. John, Myosotis laxa Lehm. and Pyrus austriaca Kern., new for Slovenia, as well as other floristic records
Andrej Martinčič – Critical contributions to the bryophyte flora of Slovenia, 16-23
Notulae ad floram Sloveniae
New records

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 19 (december 2006)

Hladnikia 19 (december 2006)

SI:

M. Accetto – Floristična in vegetacijska opazovanja v okolici Kočevske Reke (kvadrant 0454/2)
U. Šilc – Slovenska fitocenologija v podatkovni bazi: stanje, osnovna statistika in perspektive
L. Poldini – Muscari tenuiflorum Tausch, nova vrsta v flori Slovenije, nova nahajališča in potrditve redkih vrst
M. Zebec & M. Idžojtić – Gostitelji in razširjenost navadnega ohmelja, Loranthus europaeus Jacq. na Hrvaškem
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

M. Accetto – Floristical and vegetational observations in the vicinity of Kočevska Reka (quadrant 0454/2, Southern Slovenia)
U. Šilc – Slovenian Phytosociology in a Database: state of the art, basic statistics and Perspectives
L. Poldini – Muscari tenuiflorum Tausch, neu für Slowenien, neue Fundorte und Nachweis von seltenen Arten
M. Zebec & M. Idžojtić – Hosts and Distribution of Yellow Mistletoe, Loranthus europaeus Jacq. in Croatia
Notulae ad floram Sloveniae
New records
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 18 (december 2005)

Hladnikia 18 (december 2005)

SI:

T. Wraber – O verjetni nesamoniklosti nekaterih semenk, primerov za florulo castrensis, v flori Slovenije
J. Peljhan – Prispevek k poznavanju flore jugovzhodnega dela Trnovskega gozda in zahodnega dela Hrušice
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

T. Wraber – On the probable non native occurence of some spermatophytes, examples of the florula castrensis, in the flora of Slovenia
J. Peljhan – A contribution to the knowledge of the flora of southeastern part of the Trnovski gozd plateau and western part of the Hrušica plateau (western Slovenia)
Notulae ad floram Sloveniae
New records
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 17 (december 2004)

Hladnikia 17 (december 2004)

SI:

Tone Wraber – Floristične novosti z Notranjskega Snežnika, 2
Andrej Martinčič – Kritični prispevki za mahovno floro Slovenije, 13-15
Igor Dakskobler – Gozdna vegetacija Bovškega (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija)
Urban Šilc – Redke združbe z dominantnimi metlikami
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Tone Wraber – Floral nowelties from the Mt. Notranjski Snežnik (SW-Slovenia), 2
Andrej Martinčič – Critical contributions to the bryophyte flora of Slovenia, 13-15
Igor Dakskobler – Forest vegetation of the Bovec region (the Julian Alps, northwestern Slovenia)
Urban Šilc – Rare plant communities with dominating Chenopodium species
Notulae ad floram Sloveniae
New records
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 15-16 (december 2003)

Hladnikia 15-16 (december 2003)

SI:

Andrej Martinčič – Kritični prispevki za mahovno floro Slovenije, 1-12
Olga Urbanc-Berčič – Parožnice (Characeae) Slovenije, njihove ekološke značilnosti ter pomen v vodnih ekosistemih
Juraj Kamenjarin – Analiza vegetacije na otoku Čiovu (Hrvatska)
Igor Dakskobler – Floristične novosti iz Posočja in sosednjih območij v zahodni Sloveniji – III
Vlado Matevski & Andraž Čarni – Spomladanska nitrofilna robna vegetacija na južnem delu Balkanskega polotoka
Gregor Božič & Monika Konnert – Picea abies (L.) Karst. in Slovenia – genetic investigations
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Andrej Martinčič – Critical contributions to the bryophyte flora of Slovenia, 1-12
Olga Urbanc-Berčič – Charophytes of Slovenia, their ecological characteristics and importance in aquatic ecosystems
Juraj Kamenjarin – The Vegetation Analysis of the Island Čiovo (Croatia)
Igor Dakskobler – Floristic novelities from the Soča Valley and adjoining (adjacent) areas in the western Slovenia – III
Vlado Matevski & Andraž Čarni – Spring nitrophyllous forest edge vegetation in the southern part of the Balkan Penninsula
Gregor Božič & Monika Konnert – Picea abies (L.) Karst. in Slovenia – genetic investigations
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293