Hladnikia 34 (november 2014)

Hladnikia 34 (november 2014)

SI:

Brane Anderle & Vid Leban – Novosti v flori Gorenjske (severozahodna Slovenija) II
Simona Strgulc Krajšek & Lucija Batič – Talna zaloga semen pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) na različnih ruderalnih rastiščih v Sloveniji
Branko Dolinar & Nejc Jogan – Orchis laxiflora Lam. na Primorskem: ranljiva in taksonomsko problematična
Urban Šilc, Petra Košir, Manica Balant & Peter Glasnović – Antropogene rastlinske združbe na območju Luke Koper
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Brane Anderle & Vid Leban – Novelties of Flora in the Gorenjska Region (Northwestern Slovenia) II
Simona Strgulc Krajšek & Lucija Batič – Soil seed bank of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) in different ruderal sites in Slovenia
Branko Dolinar & Nejc Jogan – Orchis laxiflora Lam. in Primorska region (SW Slovenia): vulnerable and taxonomically problematic
Urban Šilc, Petra Košir, Manica Balant & Peter Glasnović – Anthropogeneous plant communities in the Port of Koper
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 33 (april 2014)

Hladnikia 33 (april 2014)

SI:

Igor Dakskobler, Brane Anderle, Branko Zupan & Branko Vreš – Novosti v flori Slovenije
Janez Mihael Kocjan – Prispevek k poznavanju razširjenosti nekaterih redkih, ogroženih ali drugače zanimivih taksonov v flori Slovenije – II
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča vrst
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Brane Anderle, Branko Zupan & Branko Vreš – Novelities in the flora of Slovenia
Janez Mihael Kocjan – Contribution to the knowledge of the distribution of some rare, threatened or otherwise interesting taxa in the flora of Slovenia – II
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 32 (november 2013)

Hladnikia 32 (november 2013)

SI:

Branko Dolinar, Branko Vreš & Igor Dakskobler – Pregled znanih in nova nahajališča kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) na Dolenjskem
Janez Mihael Kocjan – Prispevek k poznavanju razširjenosti nekaterih redkih, ogroženih ali drugače zanimivih taksonov v flori Slovenije
Nejc Jogan – Flora Ljubljanskega gradu stoletje po Vossu
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Branko Dolinar, Branko Vreš & Igor Dakskobler – Review of known and new localities of Primula carniolica in Dolenjska (southern Slovenia)
Janez Mihael Kocjan – Contribution to the knowledge of the distribution of some rare, threatened or otherwise interesting taxa in the flora of Slovenia
Nejc Jogan – Flora of the Ljubljanski Grad hill a century after Voss
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 31 (april 2013)

Hladnikia 31 (april 2013)

SI:

Simona Strgulc Krajšek & Tinka Bačič – Grozdasti kosmuljek (Anthericum liliago) v Sloveniji
Rok Šturm & Tinka Bačič – Skupina močvirske site (Eleocharis R. Br. subser. Eleocharis) v Sloveniji: revizija v herbariju LJU
Igor Dakskobler – Novosti v flori zahodne, severozahodne in osrednje Slovenije
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Simona Strgulc Krajšek & Tinka Bačič – Anthericum liliago in Slovenia
Rok Šturm & Tinka Bačič – Eleocharis palustris group (Eleocharis R. Br. subser. Eleocharis) in Slovenia: revision in herbarium LJU
Igor Dakskobler – Novelities in the flora of western, northwestern and central Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 30 (november 2012)

Hladnikia 30 (november 2012)

SI:

Branko Dolinar & Branko Vreš – Pregled flore Mišje doline in zgornjega porečja Rašice (Dolenjska, Slovenija)
Vid Leban & Brane Anderle – Tephroseris aurantica (Hoppe ex Willd.) Griseb. & Schenk v Sloveniji
Andrej Martinčič – Mahovna flora fitogeografskega podobmočja Mežiško-Mislinjska dolina-Strojna (Slovenija)
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Branko Dolinar & Branko Vreš – A survey of flora of the valley Mišja dolina and the upper river basin of Rašica (Dolenjska region, Slovenia)
Vid Leban & Brane Anderle – Tephroseris aurantica (Hoppe ex Willd.) Griseb. & Schenk in Slovenia
Andrej Martinčič – The bryophyte flora of phytogeographic subregion Mežiško-Mislinjska dolina-Strojna (Slovenia)
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 29 (maj 2012)

Hladnikia 29 (maj 2012)

SI:

Igor Dakskobler, Andrej Rozman & Branko Vreš – Nova spoznanja o razširjenosti in rastiščih vrste Listera cordata (L.) R. Br. v Sloveniji
Božo Frajman & Tinka Bačič – Prispevek k poznavanju flore Cerkniškega polja z okolico (Notranjska, Slovenija)
Peter Glasnović & Nejc Jogan – Novosti iz adventivne flore Slovenske Istre
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Andrej Rozman & Branko Vreš – New findings on the distribution and sites of Listera cordata (L.) R. Br. in Slovenia
Božo Frajman & Tinka Bačič – A Contribution to the knowledge of the flora of Cerkniško polje and its vicinity (Notranjska region, Slovenia)
Peter Glasnović & Nejc Jogan – Novelties from the adventive flora of the Slovenian Istria
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 28 (november 2011)

Hladnikia 28 (november 2011)

SI:

Igor Dakskobler, Anka Vončina & Tinka Gantar – Rastišča in združbene razmere vrste Daphne blagayana v povodju Idrijce
Simona Strgulc Krajšek & Nejc Jogan – Rod Fallopia Adans. v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Anka Vončina & Tinka Gantar – Sites and fitosociology of Daphne blagayana in the Idrijca river-basin (western Slovenia)
Simona Strgulc Krajšek & Nejc Jogan – The genus Fallopia Adans. in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 27 (april 2011)

Hladnikia 27 (april 2011)

SI:

Igor Dakskobler – Novosti v flori zahodne Slovenije (Primorska)
Brane Anderle & Vid Leban – Novosti v flori Gorenjske (severozahodna Slovenija)
Božo Frajman, Simona Strgulc Krajšek & Igor Dakskobler – Orobranche kochii F. W. Schultz in Orobranche elatior Sutton (Orobranchaceae) – novi vrsti za floro Slovenije
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler – Novelties in the flora of the western Slovenia (Primorska)
Brane Anderle & Vid Leban – Novelties in the flora of the Gorenjska region (Northwestern Slovenia)
Božo Frajman, Simona Strgulc Krajšek & Igor Dakskobler – Orobranche kochii F. W. Schultz and Orobranche elatior Sutton (Orobranchaceae) – new species for the flora of  Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 26 (oktober 2010)

Hladnikia 26 (oktober 2010)

SI:

Igor Dakskobler – Nahajališča in rastišča vrste Aquilegia bertolonii na prodiščih Trebušice v Gorenji Trebuši (zahodna Slovenija)
Peter Othmar Bilovitz, Ulf Arup & Helmut Mayrhofer – Contribution to the lichen biota of Slovenia XII. Some lichens from Logarska dolina
Jošt Stergaršek & Nejc Jogan – Flora okolice Pliskovice (kvadrant 10248/2)
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler – Localities and sites of Aquilegia bertolonii on gravel sites of the Trebušica in Gorenja Trebuša (western Slovenia)
Peter Othmar Bilovitz, Ulf Arup & Helmut Mayrhofer – Contribution to the lichen biota of Slovenia XII. Some lichens from Logarska dolina
Jošt Stergaršek & Nejc Jogan – Flora of the vicinity of Pliskovica (SW Slovenia, MTB quadrant 10248/2)
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 25 (marec 2010)

Hladnikia 25 (marec 2010)

SI:

Josef Greimler – Revizija avstrijskega (Gentianella austriaca s.l.) in retijskega (G. rhaetica) sviščevca v Sloveniji
Andrej Martinčič – Mahovna flora fitogeografskega podobmočja Dravski Kozjak (Slovenija)
Peter Glasnović & Živa Fišer Pečnikar – Akebia quinata (Houtt.) Dcne., nova vrsta v slovenski flori, ter prispevek k poznavanju neofitske flore Primorske
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Josef Greimler – Revision of Gentianella austriaca s.l. and G. rhaetica) in Slovenia
Andrej Martinčič – The bryophyte flora of phytogeographic subregion Dravski Kozjak (Slovenija)
Peter Glasnović & Živa Fišer Pečnikar – Akebia quinata (Houtt.) Dcne., new species for Slovenian flora, and contribution to the knowledge of the neophytic flora of Primorska region
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293