Hladnikia 37 (april 2016)

Hladnikia 37 (april 2016)

SI:

Špela Novak & Andrej Piltaver – Modeli gob Heinricha Arnoldija v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
Marko Acceto – Asociacija Campanulo justinianae-Micromerietum thymifoliae ass. nova na Kočevskem (Jugovzhodna Slovenija)
Igor Dakskobler – Nova nahajališča in fitocenološka oznaka rastišč nekaterih praprotnic in semenk v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:
Špela Novak & Andrej Piltaver – Fungi models of Heinrich Arnoldi in the Slovenian Museum of Natural History
Marko Acceto – Association Campanulo justinianae-Micromerietum thymifoliae ass. nova in the Kočevsko area (Southeastern Slovenia)
Igor Dakskobler – New localities and phytosociological characteristics of sites of selected vascular plants in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 36 (november 2015)

Hladnikia 36 (november 2015)

SI:

Tinka Bačič & Nejc Jogan – Bibliografija dr. Andreja Martinčiča (ob njegovi 80-letnici)
Branko Dolinar, Branko Vreš, Igor Dakskobler, Valentin Schein & Jošt Stergaršek – Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v Notranjskem regijskem parku
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Tinka Bačič & Nejc Jogan – Bibliography of Andrej Martinčič (at his 80th anniversary)
Branko Dolinar, Branko Vreš, Igor Dakskobler, Valentin Schein & Jošt Stergaršek – Review of localities of Primula carniolica in the Notranjska Regional Park (southern Slovenia)
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 35 (april 2015)

Hladnikia 35 (april 2015)

SI:

Igor Dakskobler – Nova nahajališča in fitocenološka oznaka rastišč nekaterih redkih semenk v Sloveniji in severovzhodni Italiji
Andrej Martinčič – Novosti v flori mahov Slovenije
Marko Accetto – Asociacija Irido illyricae-Cotinetosum coggygriae ass. nov. na Kočevskem
Sonja Petelin, Tinka Bačič & Nejc Jogan – Prispevek k poznavanju flore mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici (osrednja Slovenija)
Igor Dakskobler & Amadej Trnkoczy – Fitocenološka oznaka rastišč taksona Orchis coriophora subsp. coriophora v (severo)zahodni Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler – New localities and phytosociological characteristics of sites of selected rare phanerogams in Slovenia and north-eastern Italy
Andrej Martinčič – Novelties in the bryophyte flora of Slovenia
Marko Accetto – Association Irido illyricae-Cotinetosum coggygriae ass. nov. in Kočevsko area
Sonja Petelin, Tinka Bačič & Nejc Jogan – Contribution to the knowledge of wetland flora of the Prušnica valley at Borovnica (central Slovenia)
Igor Dakskobler & Amadej Trnkoczy – Phytosociological description of the sites of Orchis coriophora subsp. coriophora in (north)western Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 34 (november 2014)

Hladnikia 34 (november 2014)

SI:

Brane Anderle & Vid Leban – Novosti v flori Gorenjske (severozahodna Slovenija) II
Simona Strgulc Krajšek & Lucija Batič – Talna zaloga semen pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) na različnih ruderalnih rastiščih v Sloveniji
Branko Dolinar & Nejc Jogan – Orchis laxiflora Lam. na Primorskem: ranljiva in taksonomsko problematična
Urban Šilc, Petra Košir, Manica Balant & Peter Glasnović – Antropogene rastlinske združbe na območju Luke Koper
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Brane Anderle & Vid Leban – Novelties of Flora in the Gorenjska Region (Northwestern Slovenia) II
Simona Strgulc Krajšek & Lucija Batič – Soil seed bank of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) in different ruderal sites in Slovenia
Branko Dolinar & Nejc Jogan – Orchis laxiflora Lam. in Primorska region (SW Slovenia): vulnerable and taxonomically problematic
Urban Šilc, Petra Košir, Manica Balant & Peter Glasnović – Anthropogeneous plant communities in the Port of Koper
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 33 (april 2014)

Hladnikia 33 (april 2014)

SI:

Igor Dakskobler, Brane Anderle, Branko Zupan & Branko Vreš – Novosti v flori Slovenije
Janez Mihael Kocjan – Prispevek k poznavanju razširjenosti nekaterih redkih, ogroženih ali drugače zanimivih taksonov v flori Slovenije – II
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča vrst
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Brane Anderle, Branko Zupan & Branko Vreš – Novelities in the flora of Slovenia
Janez Mihael Kocjan – Contribution to the knowledge of the distribution of some rare, threatened or otherwise interesting taxa in the flora of Slovenia – II
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 32 (november 2013)

Hladnikia 32 (november 2013)

SI:

Branko Dolinar, Branko Vreš & Igor Dakskobler – Pregled znanih in nova nahajališča kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) na Dolenjskem
Janez Mihael Kocjan – Prispevek k poznavanju razširjenosti nekaterih redkih, ogroženih ali drugače zanimivih taksonov v flori Slovenije
Nejc Jogan – Flora Ljubljanskega gradu stoletje po Vossu
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Branko Dolinar, Branko Vreš & Igor Dakskobler – Review of known and new localities of Primula carniolica in Dolenjska (southern Slovenia)
Janez Mihael Kocjan – Contribution to the knowledge of the distribution of some rare, threatened or otherwise interesting taxa in the flora of Slovenia
Nejc Jogan – Flora of the Ljubljanski Grad hill a century after Voss
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 31 (april 2013)

Hladnikia 31 (april 2013)

SI:

Simona Strgulc Krajšek & Tinka Bačič – Grozdasti kosmuljek (Anthericum liliago) v Sloveniji
Rok Šturm & Tinka Bačič – Skupina močvirske site (Eleocharis R. Br. subser. Eleocharis) v Sloveniji: revizija v herbariju LJU
Igor Dakskobler – Novosti v flori zahodne, severozahodne in osrednje Slovenije
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Simona Strgulc Krajšek & Tinka Bačič – Anthericum liliago in Slovenia
Rok Šturm & Tinka Bačič – Eleocharis palustris group (Eleocharis R. Br. subser. Eleocharis) in Slovenia: revision in herbarium LJU
Igor Dakskobler – Novelities in the flora of western, northwestern and central Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 30 (november 2012)

Hladnikia 30 (november 2012)

SI:

Branko Dolinar & Branko Vreš – Pregled flore Mišje doline in zgornjega porečja Rašice (Dolenjska, Slovenija)
Vid Leban & Brane Anderle – Tephroseris aurantica (Hoppe ex Willd.) Griseb. & Schenk v Sloveniji
Andrej Martinčič – Mahovna flora fitogeografskega podobmočja Mežiško-Mislinjska dolina-Strojna (Slovenija)
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Branko Dolinar & Branko Vreš – A survey of flora of the valley Mišja dolina and the upper river basin of Rašica (Dolenjska region, Slovenia)
Vid Leban & Brane Anderle – Tephroseris aurantica (Hoppe ex Willd.) Griseb. & Schenk in Slovenia
Andrej Martinčič – The bryophyte flora of phytogeographic subregion Mežiško-Mislinjska dolina-Strojna (Slovenia)
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 29 (maj 2012)

Hladnikia 29 (maj 2012)

SI:

Igor Dakskobler, Andrej Rozman & Branko Vreš – Nova spoznanja o razširjenosti in rastiščih vrste Listera cordata (L.) R. Br. v Sloveniji
Božo Frajman & Tinka Bačič – Prispevek k poznavanju flore Cerkniškega polja z okolico (Notranjska, Slovenija)
Peter Glasnović & Nejc Jogan – Novosti iz adventivne flore Slovenske Istre
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Andrej Rozman & Branko Vreš – New findings on the distribution and sites of Listera cordata (L.) R. Br. in Slovenia
Božo Frajman & Tinka Bačič – A Contribution to the knowledge of the flora of Cerkniško polje and its vicinity (Notranjska region, Slovenia)
Peter Glasnović & Nejc Jogan – Novelties from the adventive flora of the Slovenian Istria
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 28 (november 2011)

Hladnikia 28 (november 2011)

SI:

Igor Dakskobler, Anka Vončina & Tinka Gantar – Rastišča in združbene razmere vrste Daphne blagayana v povodju Idrijce
Simona Strgulc Krajšek & Nejc Jogan – Rod Fallopia Adans. v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Anka Vončina & Tinka Gantar – Sites and fitosociology of Daphne blagayana in the Idrijca river-basin (western Slovenia)
Simona Strgulc Krajšek & Nejc Jogan – The genus Fallopia Adans. in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293