Hladnikia 45

Izšla je Hladnikia št. 45.

V njej preberite:

SI:

Igor Dakskobler, Branko Zupan, Brane Anderle, Tinka Bačič & Branko Vreš – Razširjenost in rastišča vrste Plantago atrata s. lat. v slovenskem delu Julijskih Alp
Živa Fišer, Sara Cerar, Peter Glasnović & Boštjan Surina – Ohranjanje ogroženih rastlinskih vrst preko ponovnih naselitev, okrepitve populacij in drugih varstvenih ukrepov
Nejc Jogan – Velikonočnica (Pulsatilla grandis) na Boču
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler, Branko Zupan, Brane Anderle, Tinka Bačič & Branko Vreš – Distribution and sites of Plantago atrata s. lat. in the Slovenian part of the Julian Alps
Živa Fišer, Sara Cerar, Peter Glasnović & Boštjan Surina – Conservation of threatened plant species through reintroductions, reinforcements and other conservation measures
Nejc Jogan – Greater pasque flower (Pulsatilla grandis) on Boč (E Slovenia)
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

 

Hladnikia 44

Izšla je Hladnikia št. 44.

V njej preberite:

SI:

Nejc Jogan & Tinka Bačič – Pozidna lakota (Galium murale (L.) All.) – nova vrsta v flori Slovenije
Petra Sladek & Simona Strgulc Krajšek – Forsitije (Forsythia Vahl) v Sloveniji
Yvonn Brčina & Tinka Bačič – Podvrste navadne rosnice (Fumaria officinalis L.) v Sloveniji: revizija v herbariju LJU
Jan Gojznikar, Lucija Fon Mervič, Matjaž Kepec, Rudi Kraševec, Domen Plaznik & Mateja Germ – Razporeditev in pogostost makrofitov v kraški reki Rak
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Nejc Jogan & Tinka Bačič – Tiny Bedstraw (Galium murale (L.) All.) – a new species for the flora of Slovenia
Petra Sladek & Simona Strgulc Krajšek – Forsythias (Forsythia Vahl) in Slovenia
Yvonn Brčina & Tinka Bačič – Subspecies of Common Fumitory (Fumaria officinalis L.) in Slovenia: the revision in herbarium LJU
Jan Gojznikar, Lucija Fon Mervič, Matjaž Kepec, Rudi Kraševec, Domen Plaznik & Mateja Germ – Distribution and abundance of macrophytes in the karstic Rak River
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Hladnikia 43

Izšla je Hladnikia št. 43.

V njej preberite:

SI:

Mojca Ramšak – Etnobotanična metodologija: etnološki pristop
Nejc Jogan – Etnobotanična metodologija: botanični pristop
Branko Dolinar – Pregled flore ob Rimski cesti Jerneja Pečnika od Ponikev do Velikih Lašč (Dolenjska, Slovenija)
Nejc Jogan, Vesna Grobelnik & Tinka Bačič – Študentski herbariji kot vir podatkov o razširjenosti rastlin v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Mojca Ramšak – Ethnobotanical methodology: ethnological approach
Nejc Jogan – Ethnobotanic methodology: botanical approach
Branko Dolinar – A survey of flora along the Roman road Jernej Pečnik from Ponikve to Velike Lašče
Nejc Jogan, Vesna Grobelnik & Tinka Bačič – Student herbaria as a source for plant distibution data in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Hladnikia 42 (november 2018)

Hladnikia 42 (november 2018)

SI:

N. Praprotnik – Henrik Freyer na Triglavu leta 1837 in leta 1851
J. Kermavnar, L. Kutnar & A. Marinšek – Pojavljanje invazivne tujerodne rastlinske vrste kudzu (Pueraria montana var. lobata) v Sloveniji
A. Martinčič – Novosti v flori mahov Slovenije 4
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

N. Praprotnik – Henrik Freyer on Mt Triglav in 1837 and 1851
J. Kermavnar, L. Kutnar & A. Marinšek – Occurrence of invasive alien plant species kudzu (Pueraria montana var. lobata) in Slovenia
A. Martinčič – Novelties in the bryophyte flora of Slovenia 4
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Hladnikia 41 (april 2018)

Hladnikia 41 (april 2018)

SI:

I. Dakskobler – Rastišča treh (vzhodno)alpskih rastlin skalnih razpok na južni meji njihovega areala
S. Škornik & N. Pipenbaher – Primerjava funkcionalnih potez dominantnih in podrejenih rastlinskih vrst v suhih traviščih asociacije Scabioso hladnikianae-Caricetum humilis v Sloveniji
A. Jakob & T. Bačič – Revizija rumenocvetnih lanov (Linum sect. Syllinum, Linum sect. Linastrum) v herbariju LJU
T. FabIjan & S. Strgulc Krajšek – Revizija rodu dvoredcev (Diplotaxis) v herbariju LJU
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

I. Dakskobler – Sites of three (eastern)Alpine chasmophytic plant species on the southern border of their distribution area
S. Škornik & N. Pipenbaher – Relationship in plant functional traits between dominant and subordinate plant species in dry grassland association Scabioso hladnikianae-Caricetum humilis in Slovenia
A. Jakob & T. Bačič – Revision of yellow-flowered flaxes (Linum sect. Syllinum, Linum sect. Linastrum) in herbarium LJU
T. FabIjan & S. Strgulc Krajšek – Revision of the genus Diplotaxis in herbarium LJU
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Hladnikia 40 (november 2017)

Hladnikia 40 (november 2017)

SI:

A. Mavrič & S. Strgulc Krajšek – Razširjenost in razmnoževanje Davidove budleje (Buddleja davidii) v Sloveniji
S. Strgulc Krajšek & A. Martinčič – Potrditev uspevanja jetrenjaka Mannia triandra (Aytoniaceae) v Sloveniji
A. Martinčič – Novosti v flori mahov Slovenije 3
B. Bakan – Floristične novosti iz Pomurja (SV Slovenija)
M. Jagodič, S. Škornik – Lastnosti populacije in ekološke razmere na rastišču vrste Asplenium adulterinum Milde v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

A. Mavrič & S. Strgulc Krajšek – Distribution and reproduction of butterfly bush (Buddleja davidii) in Slovenia
S. Strgulc Krajšek & A. Martinčič – The confirmed presence of Mannia triandra (Aytoniaceae) liverwort in Slovenia
A. Martinčič – Novelties in the bryophyte flora of Slovenia 3
B. Bakan – Floristic novelties from Pomurje region (NE Slovenia)
M. Jagodič, S. Škornik – Population characteristics and ecological conditions in habitat of Asplenium adulterinum Milde in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN:

Hladnikia 39 (april 2017)

Hladnikia 39 (april 2017)

SI:

Petra Sladek & Tinka Bačič – Skupina latastega luka (Allium paniculatum agg.) v Sloveniji
Branko Dolinar, Igor Dakskobler, Nejc Jogan & Branko Vreš – Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v osrednjem delu njegovega areala
Branka Trčak & Tinka Bačič – Ozkoklasi šaš (Carex strigosa Huds.) v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Petra Sladek & Tinka Bačič – Allium paniculatum agg. in Slovenia
Branko Dolinar, Igor Dakskobler, Nejc Jogan & Branko Vreš – Review of Primula carniolica localities in the central part of its distribution area (Slovenia)
Branka Trčak & Tinka Bačič – Carex strigosa Huds. in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293